Regulamin

Regulamin korzystania z usług Inter Edukacji przy Wyższej Szkole Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

§ 1

Postanowienia ogólne Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Inter Edukacja przy Wyższej Szkole Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie świadczonych przez Usługodawcę, w postaci kursów/szkoleń stacjonarnych oraz za pośrednictwem serwisu internetowego umieszczonego http://www.inter-edukacja.pl, zwanego dalej Serwisem, zasady korzystania z tych usług i zasady ochrony danych osobowych Uczestników kursów/szkoleń.
 2. Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Usług niewymagających zarejestrowania ani zgłoszenia jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu. W przypadku Usług wymagających zarejestrowania lub zgłoszenia, dokonanie rejestracji lub zgłoszenia jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.
 3. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Regulamin jest dostępny również w siedzibie Usługodawcy. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili zawarcia umowy.
 4. Każdy Usługobiorca ma obowiązek zapewnienia, aby wskazany przez niego Uczestnik kursu/szkolenia zapoznał się z Regulaminem i przestrzegał jego postanowień.
 5. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.), które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą oraz na podstawie Regulaminu.

§ 2

Definicje użyte w Regulaminie

 1. Usługodawca - Inter Edukacja przy Wyższej Szkole Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie, ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin, tel. 81 441 33 11, strona internetowa http://www.inter-edukacja.pl, e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Usługobiorca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawiera z Usługodawcą umowę na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Uczestnik szkolenia - Usługobiorca, będący osobą fizyczną, zawierający umowę o świadczenie Usługi kursu/szkolenia lub Usługi e-learning, lub osoba fizyczna wskazana przez Usługobiorcę jako osoba, na rzecz której jest zawarta umowa o Usługę kursu/szkolenia lub Usługi e-learning.
 4. Usługi - usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o Regulamin.
 5. Usługi kursu/szkolenia - Usługi, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 Regulaminu.
 6. Usługi elektroniczne - Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o Regulamin.
 7. Serwis - serwis internetowego umieszczony pod adresem http://www.inter-edukacja.pl.

§ 3

Zakres usług świadczonych przez Usługodawcę

 1. Usługodawca świadczy:
  1) Usługi kursu/szkolenia, polegające na możliwości uczestniczenia w szkoleniach, konferencjach, warsztatach, kursach i seminariach (zwanych dalej „szkoleniami stacjonarnymi”), organizowanych w siedzibie Usługodawcy lub innym wskazanym miejscu, w terminach określonych przez Usługodawcę;
  2) Usługi elektroniczne, w szczególności możliwość uczestnictwa w kursach/szkoleniach e-learning (szkolenia on-line).
 2. Korzystanie z niektórych Usług wymaga zarejestrowania w Serwisie. Usługodawca określa w Serwisie rodzaje usług wymagających zarejestrowania.
 3. Oferta świadczenia usług elektronicznych jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia przez Usługodawcę. Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia lub zaprzestania świadczenia usług elektronicznych bez uprzedniego zawiadamiania Usługobiorców, z zastrzeżeniem zachowania praw usługobiorców, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia usług elektronicznych.
 4. Oferta świadczenia usług elektronicznych i kursów/szkoleń może być rozszerzona w porozumieniu z Usługobiorcami.

§ 4

Zawarcie umowy o świadczenia usług

 1. Zawarcie umowy o świadczenie usługi kursu/szkolenia wymaga wysłania prawidłowo wypełnionego formularza w postaci elektronicznej w sposób podany w Serwisie.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie usługi kursu/szkolenia stacjonarnego następuje w momencie potwierdzenia przez Usługodawcę otrzymania poprawnie wypełnionego formularza przez przesłanie wiadomości e-mail na adres Uczestnika kursu/szkolenia podany w formularzu.
 3. Zawarcie umowy o świadczenie usług elektronicznych w formie świadczenia usługi e-learning następuje w momencie otrzymania przez Usługodawcę poprawnie wypełnionego formularza rejestracyjnego dotyczącego wybranego kursu/szkolenia, wysłanego do Usługodawcy oraz przez przesłanie potwierdzenia poprzez wiadomości e-mail na adres Uczestnika kursu/szkolenia podany w formularzu.
 4. Usługodawca potwierdza zawarcie umowy o świadczenie Usługi kursu/szkolenia stacjonarnego i o świadczenie Usługi elektronicznej e-learning drogą elektroniczną na adres e-mail Uczestnika kursu/szkolenia podany w formularzu.

§ 5

Zakres usługi kursu/szkolenia stacjonarnego

 1. Przedmiotem umowy o świadczenie usługi kursu/szkolenia stacjonarnego jest umożliwienie uczestnictwa w kursie/szkoleniu organizowanym przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca zastrzega, że niektóre kursy/szkolenia stacjonarne mogą odbyć się wyłącznie w razie zgłoszenia się minimalnej liczby Uczestników kursu/szkolenia, wymaganej do ich przeprowadzenia.
 3. Usługodawca ogłasza na stronach Serwisu dane dotyczące przedmiotu, terminu, miejsca, programu i ceny kursu/szkolenia stacjonarnego.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest dokonać płatności za kurs/szkolenie stacjonarne w terminie 7 dni po otrzymaniu od Usługodawcy wiadomości e-mail na adres podany w formularzu, o konieczności dokonania płatności.
 5. Uczestnictwo w niektórych kursach/szkoleniach stacjonarnych organizowanych przez Usługodawcę jest nieodpłatne. Informacje o tych kursach/szkoleniach Usługodawca zamieszcza na stronach Serwisu.

§ 6

Zakres usługi e-learning

 1. Przedmiotem umowy o świadczenie Usługi e-learning jest udostępnienie Usługobiorcy pliku (plików) zawierającego kurs/szkolenie (dalej: plik/i szkolenia) na wybrany przez Usługobiorcę z oferty Usługodawcy temat.
 2. W ramach umowy Usługobiorca otrzymuje również możliwość kontaktu z osobą odpowiedzialną merytorycznie za wybrany kurs/szkolenie e-learning, na zasadach opisanych w charakterystyce kursu/szkolenia.
 3. Udostępnienie pliku kursu/szkolenia może nastąpić bez możliwości utrwalenia go na dysku Usługobiorcy.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest dokonać płatności w terminie 7 dni po otrzymaniu od Usługodawcy wiadomości e-mail na adres podany w formularzu, o konieczności dokonania płatności.
 5. Stosownie do art. 5 ustawy z dnia z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz. U. 2002 r., nr 126, poz. 1068 z późn. zm.) Usługodawca rozpocznie świadczenie Usługi e-learning po jej opłaceniu przez Usługobiorcę.
 6. Udostępnienie pliku kursu/szkolenia następuje w terminie 3 dni roboczych od chwili zaksięgowania wpłaty na rachunku Usługodawcy na okres wskazany przez Usługodawcę na stronach Serwisu. Po upływie wskazanego okresu dostęp do pliku wygasa.

§ 7

Zasady dokonywania płatności za usługi świadczone przez Usługodawcę

 1. Wysokość i sposoby wnoszenia opłaty Usługodawca określa w Serwisie, formularzu lub wiadomości e-mail zawierającej informację o sposobie dokonania wpłaty.
 2. O ile nie zaznaczono inaczej wpłat należy dokonywać na rachunek: Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie, ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin, Nr rachunku 72 1060 0076 0000 3300 0056 7392
 3. W tytule wpłaty należy wpisać dane identyfikacyjne Usługobiorca podane w formularzu zgłoszeniowym.

§ 8

Wymagania techniczne korzystania z usług elektronicznych

 1. W celu prawidłowego korzystania z usług elektronicznych, Usługobiorcy powinni dysponować:
  1)urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
  2)przeglądarką Internet Explorer wersja 8.0 lub wyższą, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach;
  3) przeglądarką plików pdf Adobe Reader wersja 8.0 lub wyższą, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach;
  4) programem do edycji tekstu o funkcjonalności programu MS WordPad albo oprogramowaniem o podobnych lub wyższych parametrach;
 2. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od instalacji dodatkowego oprogramowania typu Java, Java Script, Flash oraz akceptacji plików cookies.

§ 9

Określenie praw i obowiązków stron

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usługi kursów/szkoleń stacjonarnych i usług elektronicznych.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do uiszczenia należności za usługi odpłatne w terminie i w sposób określony przez Usługodawcę dla danej usługi.
 3. Zakazane jest wykorzystywanie przez Usługobiorcę oraz uczestnika kursu/szkolenia usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy.
 4. Usługodawca zastrzega, że materiały kursowe/szkoleniowe zamieszczone w Serwisie, pliki kursów/szkoleń i materiały udostępniane Uczestnikom kursu/szkolenia podczas kursów/szkoleń stacjonarnych i kursów/szkoleń e-learning są objęte ochroną prawa autorskiego. Usługobiorca lub Uczestnik kursu/szkolenia ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z tych materiałów wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.
 5. Usługodawca uprawniony jest do zablokowania dostępu do pliku kursu/szkolenia Usługobiorcy lub uczestnikowi kursu/szkolenia, jeśli korzystają oni w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu z usługi e-learning.
 6. Na życzenie Usługobiorcy zostaje wystawiona przez Usługodawcę faktura VAT, która zostanie wysłana Usługobiorcy pocztą na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
 7. Usługobiorca usługi kursu/szkolenia stacjonarnego lub usług elektronicznych wymagających zarejestrowania albo uczestnik kursu/szkolenia, dokonując zgłoszenia lub rejestracji wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy i podmiotów z nim powiązanych. Zgoda może zostać w każdym czasie odwołana przez przesyłanie wiadomości na adres e-mail Usługodawcy wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu.
 8. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z usług odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Usługobiorcy.
 9. Usługodawca zastrzega, że usługi mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane jako narzędzie służące podejmowaniu jakichkolwiek decyzji.
 10. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień Regulaminu przez wskazanego przez siebie Uczestnika kursu/szkolenia.
 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
  1) za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z usług przez Usługobiorców w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem;
  2) za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług w przypadku gdy nastąpiło to z winy Usługobiorcy bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;
  3) za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Usługobiorcę danych oraz informacji udostępnianych w ramach świadczenia usług w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.;
 12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych serwisach niż http://www.inter-edukacja.pl, do których linki zawarto w Serwisie.

§ 10

Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy

 1. W ramach świadczenia usługi kursu/szkolenia stacjonarnego Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.), do przetwarzania danych osobowych Uczestników kursu/szkolenia niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usługi kursu/szkolenia stacjonarnego oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usługi kursu/szkolenia stacjonarnego.
 2. W ramach świadczenia drogą elektroniczną usługi e-learning, Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.), do przetwarzania danych osobowych Uczestników kursu/szkolenia niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usługi e-learning oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usługi e-learning.
 3. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Uczestnika kursu/szkolenia z usługi w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Uczestnika kursu/szkolenia w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia jego odpowiedzialności.
 4. Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.), do przetwarzania danych osobowych Uczestników kursu/szkolenia, korzystających z Usług kursu/szkolenia, w celu prowadzenia marketingu własnych produktów lub usług. Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy Uczestnikowi kursu/szkolenia przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w powyższym celu.
 5. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe: 1) nazwisko i imiona Uczestnika kursu/szkolenia,
  2) numer NIP,
  3) adres zamieszkania lub pobytu,
  4) adres do korespondencji,
  5) adres poczty elektronicznej,
  6) numer telefonu.
 6. Udostępniając formularz rejestracyjny Usługodawca określa dane osobowe Uczestnika kursu/szkolenia, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy świadczenia usługi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Usługi przez Usługodawcę.
 7. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Uczestnika kursu/szkolenia z usługi e-learning (dane eksploatacyjno-techniczne):
  1) oznaczenia identyfikujące Uczestnika kursu/szkolenia nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu,
  2) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Uczestnik kursu/szkolenia,
  3) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi e-learning,
 8. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 9. Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych Uczestników kursu/szkolenia. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 10. Uczestnicy kursu/szkolenia mają prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych.
 11. Usługodawca może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Uczestników kursu/szkolenia innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe i współorganizatorom kursów/szkoleń.

§ 11

Rozwiązanie umowy o świadczenie usług

 1. Umowa o świadczenie usługi e-learning rozwiązuje się z upływem czasu, na jaki plik (pliki) kursu/szkolenia został udostępniony Usługobiorcy przez Usługodawcę.
 2. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usługi kursu/szkolenia stacjonarnego w szczególności w razie niemożliwości przeprowadzenia kursu/szkolenia z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym w szczególności nieotrzymania przez Usługodawcę minimalnej liczby zgłoszeń na dany kurs/szkolenie,
 3. W razie odstąpienia Usługodawcy od umowy o świadczenie usługi kursu/szkolenia z powodów wskazanych w § 11 ust. 2 po dokonaniu płatności za kurs/szkolenie, Usługodawca może zaproponować Uczestnikowi kursu/szkolenia udział w kursie/szkoleniu w innym terminie, a jeżeli uczestnik kursu/szkolenia nie zaakceptuje nowego terminu kursu/szkolenia – zwróci Usługobiorcy pełną opłatę za kurs/szkolenie w terminie 14 dni roboczych.
 4. Usługobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usługi kursu/szkolenia stacjonarnego terminie do 3 dni przed dniem rozpoczęcia kursu/ szkolenia. Oświadczenie o odstąpieniu wymaga formy pisemnej. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać sporządzone na piśmie i musi być wysłane listem poleconym na adres Usługodawcy, wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu.
 5. W razie odstąpienia Usługobiorcy od umowy o świadczenie Usługi kursu/szkolenia w sposób określony w § 11 ust. 4 Usługodawcy należy się 80% opłaty za kurs/szkolenie. W przypadku nieprzybycia Uczestnika kursu/szkolenia na kurs/szkolenie, bez wcześniejszego oświadczenia o odstąpieniu do dnia wskazanego w ust. 4 powyżej, Usługodawca nie zwraca opłaty za kurs/szkolenie.
 6. Reklamacje usług Usługobiorca może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Usługodawcy, wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres pocztowy Usługobiorcy.
 7. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego przez Usługodawcę. O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację.
 8. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.

§ 12

Postanowienia szczególne dotyczące konsumentów

 1. Usługobiorcy od dnia w którym zapisał się na dany kurs/szkolenie wysyłając formularz zgłoszeniowy co oznacza że zawarł tym samym Umowę o świadczenie usługi i otrzymał informację zwrotną potwierdzającą fakt zapisania się na kurs/szkolenie, przysługuje 14 dniowy termin odstąpienia od uczestnictwa w kursie/szkoleniu.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać sporządzone na piśmie. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczy wysłanie oświadczenia listem poleconym na adres Usługodawcy, wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać również złożone w postaci elektronicznej i wysłane Usługodawcy na adres poczty elektronicznej wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu.
 3. W razie odstąpienia przez Usługobiorcę od umowy o świadczenie Usługi w terminie określonym w ust. 1, po dokonaniu płatności, Usługodawca zwraca Usługobiorcy całą opłatę.
 4. Usługobiorca po upływie terminu określonego w ust. 1, który opłacił kurs/szkolenie i otrzymał dostęp do platformy online może odstąpić od kursu/szkolenia i otrzymać zwrot uiszczonej opłaty stosownie zmniejszonej z uwzględnieniem spełnionego świadczenia przez Usługodawcę.
 5. Usługobiorca zawierający umowę o świadczenie Usługi kursu/szkolenia na mniej niż 14 dni przed dniem kursu/szkolenia, wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi kursu/szkolenia przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1. W takim wypadku prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi.

§ 13

Postanowienia końcowe Regulaminu

 1. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, z zachowaniem praw Usługobiorców, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia usługi przez Usługodawcę.
 2. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia do Usługodawcy Usługobiorca może kierować na adres poczty elektronicznej, wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu.
 3. Regulamin wchodzi w życie dnia 08 grudnia 2016 r.

Kanclerz WSNS
Adam Żerel

Kontakt

 • Zamojska 47
  20-102 Lublin
 • 81 441 33 11
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.